thấy mẹ ở trong phòng một mình,đưa con có ý định xấu muốn làm tình với mẹ nó nhưng bị bà không cho.Nó quyết làm liều để đi đến mục đích