gia đình nọ muốn kiếm số tiền thưởng lớn trong một chương trình game show,thế là họ dắt nhau đến và tham dự,tại đây chương trình yêu cầu các thành viên trong gia đình phải quan hệ loạn luân với nhau, nếu vượt qua phần thi nhày thì họ sẽ đạt được giải thường mà chương trình đề ra,vì muốn có giải thường nên gia đình đã loạn luân trong chương trình